Top 10 Cities in the United States for a Staycation USA

Tampa, Florida

Seattle, Washington

San Diego, California

Portland, Oregon

New York City, New York

Minneapolis, Minnesota

Denver, Colorado

Chicago, Illinois

Austin, Texas

Atlanta, Georgia